IMODAL International Meetings on Drama and Liturgy

Projekt ImoDaL – International Meetings on Drama and Liturgy

Jednym z głównych zadań, jakie Schola stawia sobie od samego początku istnienia jest powołanie swoistej szkoły (na wzór średniowiecznej scholi) prowadzącej cykliczne spotkania, warsztaty, wykłady, spektakle i wyprawy. W działalności tej wyodrębnić można trzy ściśle
ze sobą powiązane aspekty, a mianowicie: Aspekt badawczo-naukowy, artystyczny
i pedagogiczny.

Projekt Międzynarodowe Spotkania „Dramat i Liturgia” realizowany jest od 1996 roku we współpracy z muzykologami, teatrologami, filologami, filozofami i teologami. W jego skład wchodzą także warsztaty prowadzone przez wybitnych europejskich wykonawców specjalizujących się w wokalnej monodii średniowiecznej. Wszystko to ma prowadzić nie tylko do uzyskania efektów czysto artystycznych czy naukowych. Dążeniem Scholi jest odkrycie na nowo zatraconego dziedzictwa kulturowego, jakim jest dramat liturgiczny oraz praktyka śpiewu gregoriańskiego.

Tradycja śpiewu sakralnego posiadająca bardzo archaiczny rodowód, opiera się na wielkich rytmach przyrody, takich jak zmiany pór roku, cykle słoneczne i księżycowe oraz na związanych z nimi uroczystościach i obyczajach. Wywodzące się z tego praktyki dramatyczne za swój główny cel mają zachowanie i umocnienie cyklu życia. Także liturgia chrześcijańska włączona jest w rytm przyrody – roczny, tygodniowy, dzienny. Pomaga ona wiernym
w odnowie cyklu życia, a przez dramatyczny ciąg wydarzeń, misternie koncentrujący się wokół Eucharystii, pozwala powrócić 
in illo tempore , do źródła. Niektórzy teologowie przy opisie liturgii posługują się wyrażeniami teatrologicznymi i podkreślają analogie między np. liturgią bizantyńską a dramatem liturgicznym. Liturgię możemy uznać za dalszy rozwój owej świętej gry, o której mówi Gerardus van der Leeuw – sacer ludus, gry towarzyszącej powstawaniu pierwszych wysoko rozwiniętych kultur, a co za tym idzie – wielkich religii świata.

Działalność Scholi Teatru Węgajty zmierza do przywrócenia współczesnej kulturze zagubionego przez nią pierwiastka sacer ludus poprzez praktykowanie łacińskiego dramatu liturgicznego
z wieków IX-XV. Praca nad dramatem liturgicznym w czasach współczesnych oznaczać musi także jego rekonstrukcję.

Dzięki studiowaniu średniowiecznych zabytków językowych, muzycznych i ikonograficznych, konfrontowaniu tak uzyskanej wiedzy z tradycjami, w których chorał, a także teatr sakralny przetrwały w przekazie żywym, otrzymujemy pewien ogólny obraz, na bazie którego możliwa się staje pogłębiona interpretacja didaskaliów opracowywanych dramatów.

Odbywające się na różnych etapach naszej pracy spotkania i konfrontacje ludzi różnych dziedzin, zainteresowanych dziedzictwem kulturowym oraz ich czynny udział w poszukiwaniach własnych korzeni duchowych sprawia, że w ramach projektu „Dramat i Liturgia” swe miejsce
w obrzędach znajdują profesjonaliści, amatorzy i widzowie z wielu kręgów kulturowych.
To umożliwia nie tylko twórczą pracę, ale i pomaga budować grunt pod utworzenie żywej tradycji liturgicznej.

Schola Teatru „Węgajty”
Nowe Kawkowo 27
11-042 Jonkowo

tel. +48 89 512 94 71
fax. +48 89 512 94 71

e-mail:
biuro@schola.wegajty.pl, scholaw1@wp.pl
www:

http://www.schola.wegajty.pl

Biuro Organizacyjne:

Johann Wolfgang Niklaus
– kierownik artystyczny
tel. +48 600 00 52 51
wolf@schola.wegajty.pl

Małgorzata Dżygadło-Niklaus
tel. +48 600 00 52 53
biuro@schola.wegajty.pl