QUEM QUERITIS prezentacje muzycznych dramatów średniowiecza

Projekt polega na cyklu prezentacji spektakli muzycznych ze średniowiecznych europejskich

manuskryptów w wykonaniu międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty. Dramaty liturgiczne Ordo

Stellae, Ludus Passionis, Ludus Paschalis, Miracula Sancti Nicolai, Ludus Danielis i Ordo Annuntiatione,

stanowią kanon gatunku.

 
Prezentacja tych dramatów ma się przyczynić do upowszechnienia dzieła średniowiecznego teatru,
wykształcenia i promowania sposobów twórczego i innowacyjnego korzystania z dziedzictwa i ma
odpowiedzieć na pytanie o jego współczesne znaczenie.
Projekt jest realizowany w różnych miejscach Polski, we współpracy z krajowymi partnerami
tworząc sieć wymiany idei i doświadczeń, stymulując czynne uczestnictwo, przeciwstawiając się
traktowaniu kultury jako produktu konsumpcji. Projekt włącza w obieg marginalizowane środowiska,
mieszkańców prowincji, młodzież, mniejszości etniczne i wyznaniowe.